19. 3. 2019

Rozhodnutí Odvolací komise o žádosti p. Luize Claudia Sampaia Filha o změnu uloženého trestu

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 18. 3. 2019, na základě žádosti p. Luize Claudia Sampaia Filha, ID: 92012450 /dále jen hráč/  ze dne 13. 3. 2019 o změnu uloženého trestu zastavení závodní činnosti na 6 soutěžních utkání, který byl uložen za surovou hru hráče, v jejímž důsledku došlo ke zranění soupeře p. Martina Směřičky při utkání VARTA futsal ligy mezi kluby Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha, konaném v Teplicích dne 25. 1. 2019, po zvážení všech okolností učinila toto:  

 

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Ing. Aneta Karlová zvážila a posoudila výše uvedenou žádost hráče a jednohlasně rozhodla o prominutí zbytku trestu hráče.

 

O d ů v o d n ě n í :

Hráč ve své žádosti ze dne 13. 3. 2019 v souladu s čl. 28 Disciplinárního řádu SFČR /dále jen DŘ/ požádal o prominutí zbytku ze strany OK uloženého trestu, resp. o jeho podmíněné odložení na zkušební dobu od 3 měsíců do 1 roku. Hráč ve své žádosti kromě jiného uvedl, že již vykonal nejméně polovinu uloženého trestu a že toto pokládá za dostatečně výchovné a napravující.

Po prostudování žádosti hráče došla OK jednohlasně k závěru, že ze strany hráče již vykonaný trest zastavení závodní činnosti po dobu 4 soutěžních zápasů je dostatečný, a to jednak vzhledem k závažnosti hráčova přestupku, ale především vzhledem k jeho následkům. Dále je OK toho názoru, že v tomto případě již bylo výchovného účelu trestu dosaženo. Vzhledem k tomu OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

V Praze dne 18. března 2019