3. 12. 2018

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání klubu PRAMEN Havlíčkův Brod

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 27. 11. 2018, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu PRAMEN Havlíčkův Brod /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 9. 10. 2018, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 48.000, -- Kč, po zvážení všech okolností, učinila toto:  

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda a Ing. Pavel Němec (p. Martin Jaroš se jednání OK v této věci z důvodu své podjatosti vzdal) přezkoumala výše uvedené rozhodnutí a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  jako věcně správné  p o t v r z u j e .

OK dále rozhodla o doplnění rozhodnutí tak, že ze strany odvolatele zaplacená kauce ve výši 12.460, -- Kč propadá.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30. 9. 2018 odvolatel písemně oznámil řídícímu orgánu soutěže, že z důvodu ztráty významného sponzora není schopen nastoupit následujícího dne 1. 10. 2018k utkání 1. kola 2. ligy – východ /dále jen soutěž/. Počet účastníků soutěže se následně nepodařilo řídícímu orgánu doplnit. Z uvedeného důvodu proběhne soutěž pouze s jedenácti účastníky.

Dne 9. 10. 2010 vydala DK rozhodnutí, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 48.000, -- Kč, a to za odstoupení ze soutěže.

Odvolatel podal odvolání proti rozhodnutí DK v zákonné 15-ti denní lhůtě. Odvolací poplatek ve výši 1.000,-- Kč odvolatel uhradil. OK je proto oprávněna ve věci jednat a rozhodnout.

Odvolatel ve svém včasném odvolání ze dne 25. 10. 2018 kromě jiného uvedl, že nikdy nepodal Přihlášku do soutěže pro sezónu 2018/2019 a že se tedy nebyl řádně přihlášen a vzhledem k tomu se nezavázal dodržovat Soutěžní řád /dále jen SŘ/ ani Rozpis mistrovských soutěží /dále jen RMS/ ani negarantoval svou ekonomickou připravenost dohrát soutěž, pouze dne 25. 5. 2018 zaplatil startovné. Na základě výše uvedeného odvolatel vyjádřil názor, že nemůže být pokutován za odstoupení ze soutěže, do které nebyl řádně přihlášen.

OK při svém rozhodování prostudovala veškeré dostupné podklady týkající se této věci, a to rozhodnutí DK ze dne 9. 10. 2018, odvolání ze dne 25. 10. 2018 a dále e-mailovou korespondenci statutárního zástupce odvolatele p. Martina Jaroše se sekretariátem SF ČR v období 06 – 09/2018 a došla OK k závěru, že odvolatel byl do soutěže přihlášen, i když skutečně nedoručil řídícímu orgánu soutěže svou přihlášku. Statutární orgán odvolatele však v e-mailové korespondenci ze dne 20. 6. 2018 se sekretariátem SF ČR písemně přislíbil zaslání přihlášky poštou a ještě předtím dne 25. 5. 2018 zaplatil startovné. Navíc dne 30. 7. 2018 v e-mailové korespondenci přislíbil statutární zástupce odvolatele, že do konce týdne oznámí sekretariátu termíny domácích zápasů odvolatele. Dle názoru OK odvolatel tímto svým jednáním projevil jednoznačný zájem účastnit se soutěže a svým konkludentním jednáním se do ní přihlásil. OK však pokládá za velmi nešťastné, že ze strany sekretariátu nebyla provedena dostatečná kontrola a nedošlo tak ke zjištění, že formálně odvolatel písemnou přihlášku skutečně nepodal!  OK dále konstatuje, že k odstoupení odvolatele ze soutěže došlo po zahájení soutěžního ročníku, tedy po dni 1. 7. 2018, ale ještě před vlastním zahájením soutěže (dne 1. 10. 2018) a proto mělo rozhodnutí DK v souladu s čl. 17, část B, odst. 2 RMS obsahovat i rozhodnutí o propadnutí kauce. Naopak správně nebylo rozhodnuto o propadnutí startovného. 

K výroku o udělení peněžité pokuty OK konstatuje, že v souladu s čl. 57 odst. 1 SŘ lze pořádkovou pokutu uložit za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Odvolatel je jako člen SF ČR povinen respektovat všechny řády a předpisy SF ČR. Pořádkovou pokutu mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ s ohledem na závažnost přestupků a její výši stanoví sazebník pokut. OK má za to, že odvolatel svým jednáním zcela zřejmě porušil a ztížil průběh soutěže, i když nenarušil její regulérnost. Za narušení regulérnosti soutěže by bylo možné považovat, kdyby odvolatel odstoupil až v jejím průběhu.

Při rozhodování o přiměřenosti uložené pokuty vzala OK v potaz především skutečnost, že odvolatel písemně oznámil své rozhodnutí odstoupit ze soutěže až jeden den před jejím začátkem! Tím v podstatě znemožnil doplnění soutěže na 12 účastníků a poškodil mediální obraz soutěže, která se tak hraje pouze s 11 účastníky. Čímž také došlo k zásadnímu ztížení průběhu soutěže. Při rozhodování o výši pokuty vzala OK rovněž v úvahu, rozhodnutí DK ze dne 30. 3. 2017 ve velmi podobném případě klubu FK Volfířov, kterému byla uložena pokuta ve výši 40.000, -- Kč za odstoupení z 2. ligy – východ v sezóně 2016/2017 pět dní před zahájením soutěže a i v tomto případě již nedošlo k doplnění soutěže na 12 účastníků. OK je toho názoru, že v případě odvolatele bylo provinění ještě mnohem závažnější, ačkoliv úmyslné jednání resp. kalkulace s nepřihlášením odvolateli prokázána nebyla.

Ohledně ze strany odvolatele zaplaceného startovného ve výši 10.000, -- Kč OK pro úplnost konstatuje, že toto startovné bude odvolateli v plné výši vráceno za podmínky, že z jeho strany dojde k zaplacení celé pokuty, uložené tímto rozhodnutím.   

S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 V Praze dne 27. listopadu 2018