27. 2. 2019

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání odvolání HOMBRES Brno

Odvolací komise Svazu futsalu ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 26. 2. 2019, jako odvolací orgán ve věci odvolání HOMBRES Brno z.s., proti rozhodnutí Matriční subkomise KF FAČR ze dne 18. 1. 2019, kterým bylo rozhodnuto o schválení hostování p. Miroslava Malíře, ID: 93011583 z klubu odvolatele do klubu ASM Dolní Loučky, a to na dobu ode dne 18. 1. 2019 do dne 30. 6. 2019, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 18. 1. 2019 o schválení hostování p. Miroslava Malíře, ID: 93011583 z klubu HOMBRES Brno do klubu ASM Dolní Loučky na dobu ode dne 18. 1. 2019 do dne 30. 6. 2019 se v plném rozsahu ruší, a to zpětně ke dni 18. 1. 2019.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolatel podal dne 28. 1. 2019 odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí MK. Toto své odvolání ještě doplnil písemným podáním ze dne 31. 1. 2019. Podání odvolání bylo odůvodněno zejména skutečností, že odvolatel vyslovil souhlas s přestupem hráče a k tomu jeho statutární zástupce podepsal příslušný formulář ohlášení přestupu/hostování. Následně, ale odvolatel v informačním systému FAČR zjistil, že u hráče bylo místo přestupu provedeno hostování, a to na dobu 18. 1. - 30. 6. 2019. Vzhledem k tomu odvolatel napadl pravost dokumentu, na základě kterého MK rozhodla o hostování hráče. Odvolatel uvedl, že podpis jeho statutárního zástupce na tomto dokumentu není pravý a dále, že tento dokument byl někým upraven s využitím části obsahu původního formuláře.      

OK si po prostudování spisové dokumentace navíc vyžádala ještě písemná vyjádření hráče a dále statutárního zástupce klubu ASM Dolní Loučky p. Bc. Zdeňka Pekárka k průběhu přestupního jednání a zejména k okolnostem vyplňování obou ohlašovacích formulářů. Hráč ve svém vyjádření ze dne 19. 2. 2019 kromě jiného uvedl, že podepsal pouze souhlas s přestupem na příslušném ohlašovacím formuláři a předal jej odvolateli. Pan Bc. Pekárek se ve svém písemném vyjádření ze dne 5. 2. 2019 k upravování přestupního formuláře přiznal a uvedl, že přestupní lístek sice upravil na hostování, ale nefalšoval žádný podpis hráče, odvolatele ani zástupců svého klubu.

Na základě výše uvedeného došla OK k závěru, že v odvolacím řízení bylo jednoznačně prokázáno,  že jednáním mezi zástupci klubů HOMBRES Brno a ASM Dolní Loučky a hráčem došlo pouze k dohodě o přestupu hráče Miroslava Malíře do klubu ASM Dolní Loučky a řádně vyplněný formulář ohlášení tohoto přestupu byl odevzdán MK. K projednání žádosti o přestup však dojít nemohlo, protože MK zjistila, že neproběhla šesti měsíční registrační doba ode dne schválení předešlého přestupu totožného hráče, stanovená v čl. 4 odst. 2 Přestupního řádu SF ČR /dále jen PŘ/. MK proto tento přestup v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a. PŘ neprojednala a přeregistraci hráče do nového klubu neprovedla. Následně již postupoval statutární zástupce klubu ASM Dolní Loučky p. Bc. Zdeněk Pekárek zcela bez součinnosti s odvolatelem a s hráčem a  ohlášení přestupu hráče na formuláři změnil na ohlášení jeho hostování do 30. 6. 2019 a takto upravený formulář zaslal znovu MK, která hostování schválila a zapsala do informačního systému FAČR. 

Na základě všech výše uvedených okolností považuje OK předmětné rozhodnutí MK o povolení hostování hráče za vadné, protože bylo rozhodnuto na podkladě obsahově a významově pozměněného formuláře, který nevyjadřoval shodnou vůli všech účastníků a proto OK musela rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Závěrem je třeba konstatovat, že OK v odvolacím řízení nepříslušelo zkoumat míru případného provinění jednotlivých účastníků a mohla rozhodnout pouze o potvrzení nebo zrušení odvoláním napadeného rozhodnutí MK. Proto OK dává podnět, aby na základě skutečností a důkazů zjištěných v rámci tohoto řízení, byla zahájena řízení Disciplinární komise a Sportovně-technická komise s cílem prověřit, zda v tomto případě došlo k porušení předpisů SF ČR a případně, které konkrétní osoby za to nesou odpovědnost. 

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolání odvolatele bylo v celém rozsahu vyhověno, rozhodla OK o vrácení uhrazeného odvolacího poplatku v plné výši zpět odvolateli.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.