13. 3. 2019

Rozhodnutí Odvolací komise ve věci odvolání p. Luize Claudia Sampaia Filha

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 12. 3. 2019, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Luize Claudia Sampaia Filha, ID: 92012450 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 7. 2. 2019, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na 6 soutěžních utkání, a to za surovou hru v jejímž důsledku došlo ke zranění soupeře p. Martina Směřičky /dále jen protihráč/, a to při utkání VARTA futsal ligy mezi Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha, konaném v Teplicích dne 25. 1. 2019, po zvážení všech okolností učinila toto:

 

Rozhodnutí:

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Ing. Aneta Karlová přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.

Odůvodnění:

Odvolatel ve svém odvolání ze dne 14. 2. 2019 kromě jiného uvedl, že se necítí být vinen surovou hrou, že se jednalo o nešťastnou srážku a že rozhodně neměl v úmyslu protihráče zranit a jen se reflexivně bránil jeho nárazu. Dále odvolatel uvedl, že v NsP Teplice zjistil, že protihráč neutrpěl žádné zranění a po nezbytném vyšetření byl z nemocnice ihned propuštěn. Dále odvolatel ve svém odvolání tvrdil, že protihráč se údajně již v pondělí dne 28. 1. 2019 zapojil do tréninkového procesu svého klubu a dne 9. 2. 2019 nastoupil k dalšímu ligovému utkání. Vzhledem k tomu odvolatel v odvolání navrhl zrušení uloženého trestu.

OK měla při svém rozhodování k dispozici dva videozáznamy přestupku, pořízené z různých pohledů, zápis o utkání, zprávu delegáta a dále si OK vyžádala předložení stanoviska Subkomise rozhodčích k zákroku odvolatele a lékařskou zprávu o zdravotním stavu protihráče. Ve zprávě Subkomise rozhodčích ze dne 7. 2. 2019 bylo uvedeno, že se 2. rozhodčí při posuzování zákroku odvolatele dopustil jasné chyby, když odvolateli neudělil červenou kartu za udeření loktem do oblasti hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč. Z lékařské zprávy – ambulantního nálezu z nemocnice Teplice ze dne 25. 1. 2019 ohledně zdravotního stavu protihráče OK zjistila, že ten byl po převozu do nemocnice plně orientovaný, spolupracoval a uvedl, že v bezvědomí nebyl. V nemocnici provedeným vyšetřením nebylo zjištěno žádné zranění protihráče a dokonce ani hematom. Dále OK obdržela zprávu lékaře slovenské futsalové reprezentace ze dne 29. 1. 2019, ve které bylo kromě jiného uvedeno, že protihráč se ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2019 zúčastnil reprezentačního srazu v Lučenci, na který se dostavil zraněný po kontuzi krku a krátkodobém bezvědomí. Vzhledem k tomu mu byla doporučena pouze rehabilitace a nošení podpůrného krčního límce a užívání léků proti bolesti. OK dále prostudovala Sazebník trestů Disciplinárního řádu SF ČR /dále jen DŘ/ a zjistila, že trest byl udělen v souladu s čl. I./5. písm. b. tohoto Sazebníku, který při tomto druhu přestupku, jestliže došlo ke zranění protihráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, stanoví rozmezí uloženého trestu zastavení závodní činnosti na 6 soutěžních utkání až osm měsíce. Odvolateli tedy byl ze strany DK uložen trest v nejnižší možné disciplinární sazbě. OK na základě výše uvedených skutečností, i když si byla vědoma rozporu v předložených lékařských zprávách, došla k závěru, že ke zranění protihráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry skutečně došlo a že tedy odvolateli uložený trest je v souladu s platnými řády a předpisy SF ČR.

Na základě výše uvedeného OK došla k závěru, že rozhodnutí DK bylo po právní a věcné stránce v pořádku a odvolateli uložený trest byl podle platného DŘ nejnižší možný! S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. OK je však jednoznačně toho názoru, že v daném případě odvolateli uložený trest byl nepřiměřený způsobenému následku a ve svém důsledku byl vůči odvolateli neúměrně tvrdý. Vzhledem k tomu se OK rozhodla doporučit odvolateli, aby po vykonání nejméně poloviny trestu požádal OK v souladu s čl. 28 DŘ o prominutí zbytku trestu, resp. o jeho podmíněné odložení na zkušební dobu od 3 měsíců do 1 roku. 

Závěrem se OK jednohlasně rozhodla doporučit Výkonnému výboru SF ČR, aby zvážil provedení změny čl. I./5. písm. b. Sazebník trestů DŘ v tom smyslu, aby byla stanovena zcela konkrétní minimální doba trvání pracovní neschopnosti zraněného hráče (např. 10 pracovních dnů) a aby při případném nesplnění této minimální doby nebyl hráč považován za zraněného a zákrok mohl být ze strany DK posuzován dle čl. I./5. písm. a. Sazebník trestů DŘ se zcela dostatečnou sazbou na 2 soutěžní utkání až dva měsíce. Výše uvedenou změnou by do budoucna mělo být zabráněno neúměrné tvrdosti trestů, kdy poškozený hráč např. za týden nastoupí do dalšího utkání a viník má zastavenou činnost na minimálně 6 soutěžních utkání, což je v základní části soutěže doba cca 2-3 měsíce…

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

V Praze dne 12. března 2019