11. 11. 2019

Rozhodnutí OK SFČR ve věci odvolání FK ERA-PACK Chrudim, z.s., IČ: 435 01 001

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 8. 11. 2019, jako odvolací orgán ve věci odvolání

FK ERA-PACK Chrudim, z.s., IČ: 435 01 001/dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/, které bylo zveřejněno dne 11. 10. 2019 a kterým byl odvolateli uložen disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 7.500, -- Kč, po zvážení všech okolností, učinila toto:

R o z h o d n u t í :
OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Ing. Aneta Karlová přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí  z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

          Dne 10. 10. 2019 vydala DK rozhodnutí, ve kterém uložila odvolateli disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 7.500, -- Kč, a to za disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ust. § 73 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR /dále jen DŘ/, který odvolatel spáchal v utkání 4. kola VARTA futsal ligy FK ERA-PACK Chrudim vs. AC Sparta Praha, konaném dne 4. 10. 2019 tím, že nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců či skupiny osob, v tomto případě fanoušků odvolatele, kteří se v průběhu utkání dopustili hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících a ponižujících pokřiků vůči členům realizačního týmu soupeře a delegovaným osobám. Toto rozhodnutí nebylo ze strany DK odůvodněno, protože o vyhotovení odůvodnění odvolatel DK nepožádal. 

          Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel dne 15. 10. 2019 včasné odvolání, ve kterém kromě jiného uvedl, že učinil veškerá potřebná opatření, aby zabránil v pokračování urážlivých pokřiků ze strany fanoušků, když hlasatel utkání vždy okamžitě po nevhodném pokřiku fanoušky vyzval, aby takových pokřiků zanechali a fanoušci v urážkách po výzvě hlasatele dále nepokračovali. K prokázání tohoto tvrzení navrhl odvolatel videozáznam z předmětného utkání, ve kterém je chronologicky zaznamenáno chování fanoušků i postup hlasatele. Odvolatel dále uvedl, že v případě, že by fanoušci výzvy hlasatele neuposlechli, byl odvolatel připraven zajistit jejich vykázání z haly, k čemuž ale v tomto případě nedošlo, protože fanoušci vždy výzvy hlasatele uposlechli a urážlivých výkřiků zanechali. Odvolatel dále ve svém odvolání uvedl, že není schopen dopředu nijak ovlivnit, zda se fanoušci budou při utkání nevhodně chovat či nikoliv a že je toho názoru, že všechny své povinnosti stanovené předpisy a řády SFČR splnil a proto navrhl, aby rozhodnutí DK bylo zrušeno. 

          OK nejprve zajistila doplnění dokazování a v souladu s ust. 73 odst. 3 DŘ vyzvala odvolatele, aby prokázal, že přijal veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby k disciplinárnímu přečinu nedošlo. Odvolatel zaslal OK své vyjádření, ve kterém velmi podrobně popsal své jednotlivé kroky a opatření, která učinil, aby zabránil v pokračování urážlivých výroků ze strany svých fanoušků. Dále si OK zajistila videozáznam z předmětného utkání a po jeho zhlédnutí a po podrobném prostudování spisové dokumentace došla k závěru, že podané odvolání je důvodné. OK se primárně ztotožnila s argumentací odvolatele, že není technicky možné předem zabránit jakýmkoliv fanouškům, aby při utkání verbálně začali urážet nějaké osoby.  Z videozáznamu utkání OK považuje za prokázané, že hlasatel utkání vždy okamžitě po zaznění urážlivých výroků vyzval fanoušky, aby tohoto nesportovního chování zanechali a že tato výzva byla ve všech případech účinná a fanoušci s urážením vždy okamžitě přestali. Aniž by OK chtěla bagatelizovat míru nesportovního chování fanoušků, musí v této souvislosti konstatovat, že ani hlavní rozhodčí předmětného utkání zřejmě nepovažoval četnost a hlasitost výkřiků fanoušků za natolik závažnou, aby přerušil utkání. Obdobný závěr učinila také OK a je toho názoru, že pořadatelská služba resp. hlasatel utkání postupovali správně a že k dalším krokům (např. k výzvě kapitána domácího týmu fanouškům nebo k vyvedení konkrétních fanoušků z haly) nebylo nutné přistoupit, protože výzva hlasatele byla vždy dočasně účinná a k dalším nevhodným výkřikům došlo až po uplynutí delšího časového úseku. Na základě výše uvedeného proto OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

          Závěrem považuje OK za nutné zdůraznit, že v žádném případě nesouhlasí a odsuzuje jakékoliv verbální urážky ze strany fanoušků, ale je přesvědčena, že viníkem je primárně konkrétní fanoušek a nikoliv pořádající klub, který může pouze (dostatečně nebo nedostatečně) reagovat na chování fanoušků. Dle názoru OK nelze zaměňovat prevenci s represí a ukládat pořádajícím klubům za chování fanoušků pokuty a předpokládat, že to je dostatečné opatření k tomu, aby v budoucnu došlo ke zlepšení chování fanoušků. Jak se v některých jiných sportech ukázalo, tak tento postup k nápravě prostředí při sportovních utkáních bohužel nevede… OK je tedy toho názoru, že je třeba pořádajícím klubům nejprve přesně stanovit, jak mají v obdobných případech postupovat a teprve v případě nedodržení těchto pravidel, které by se měly stát součástí předpisů a řádů SFČR, ukládat pokuty nebo činit jiná opatření (ukončení utkání, uzavření části hlediště, sehrání utkání bez přítomnosti diváků apod.).  

          Na základě výše uvedeného proto OK doporučuje VV SFČR, aby zvážil možnost vypracování a přijetí závazné směrnice (předpisu) pro pořádající kluby, jak mají v obdobných případech nesportovního chování fanoušků přesně postupovat a stanovit jim zcela konkrétní povinnosti a určit jednotlivé kroky, aby bylo v budoucnu při obdobných případech možné jednoznačně stanovit, zda pořádající klub některou ze svých povinností porušil, určit míru takového porušení a případně mu za takové porušení povinnosti stanovit přiměřený trest

 

Jelikož byl odvolatel ve svém návrhu plně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený odvolací poplatek.
Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 V Praze dne 8. listopadu 2019

JUDr. Jaroslav  S v o b o d a
předseda OK SFČR

  

Určeno:  FK ERA-PACK Chrudim.
Kopie na vědomí:
členové OK SFČR,
předseda VV SFČR,
místopřesedové a členové VV SFČR,
předseda a členové DK SFČR.