Přerov

Dokumenty

Datum Autor Název
13. 6. 2019 Radka Caletková pozvanka-na-losovaci-aktiv 2.7.2019
10. 1. 2019 Ing. Radka Caletková DELEGAČNÍ LIST
10. 1. 2019 Ing. Radka Caletková Program - řádná VH
10. 1. 2019 Ing. Radka Caletková Vyhlášení - řádná VH
10. 1. 2019 Ing. Radka Caletková Vyhlášení řádné Valné hromady konané 8.2.2019
10. 1. 2019 Ing. Radka Caletková Program VH 8.2.2019
10. 1. 2019 Radka Caletková Delegační list na VH 8.2.2019
19. 10. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.11 - 17/18 ze dne 10.10.2017
19. 10. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.10 - 17/18 ze dne 10.10.2017
19. 10. 2017 Ing. Radka Caletková zápis stk č. 12 - 17-18 ze dne 18.10.2017
19. 10. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 11 - ze dne 10.10.2017
19. 10. 2017 Ing. Radka Caletková zápis stk č. 12 - 17/18 ze dne 18.10.2017
19. 10. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 11 ze dne 10.10.2017
4. 10. 2017 Ing.Radka Caletková zápis STK č. 10 - 17-18 ze dne 4.10.2017
4. 10. 2017 Ing.Radka Caletková zápis DK č.9
3. 10. 2017 Ing.Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-3-10-2017 (2)
29. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zapis-dk-c-8-17-18-ze-dne-29-9-2017 (1)
28. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-dne-28-9-2017
27. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zapis-dk-c-7-17-18-ze-dne-27-9-2017 (1)
25. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zápis STK č. 9
20. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zápis DK č.6
20. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zápis STK č. 8
19. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-dne-19-9-2017 (1)
13. 9. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.5
13. 9. 2017 Ing. Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-dne-12.9.2017
13. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zápis DK č.5
13. 9. 2017 Ing.Radka Caletková zápis STK č. 7
6. 9. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.4
6. 9. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 6
5. 9. 2017 Ing. Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-dne-5.9.2017
30. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.3
30. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 5
30. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 4
29. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-dne-29.8.2017
23. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.2
23. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 3
16. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.1
16. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 2
15. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zahajeni-disciplinarniho-rizeni-dne-15.8.2017
9. 8. 2017 Ing. Radka Caletková zápis STK č. 1
12. 6. 2017 Ing. Radka Caletková Rozhodnutí Odvolacího orgánu ze dne 8.6.2017
1. 6. 2017 Ing. Radka Caletková Termín zasedání Odvolacího orgánu
31. 5. 2017 Ing. Radka Caletková Zápis STK č.29
31. 5. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.27
31. 5. 2017 Ing. Radka Caletková Zahájení disciplinárního řízení dne 30.5.2017
24. 5. 2017 Ing. Radka Caletková Rozhodnutí VV k řízení o odvolání proti rozhodnutí DK OFS Přerov
23. 5. 2017 Ing. Radka Caletková Zahájení disciliplinárního řízení dne 23.5.2017
17. 5. 2017 Ing. Radka Caletková Zápis STK č.27 - 16/17 ze dne 17.5.2017
17. 5. 2017 Ing. Radka Caletková zápis DK č.25 - - 16/17 ze dne 17.5.2017
16. 5. 2017 Ing. Radka Caletková Zahájení disciliplinárního řízení dne 16.5.2017